മാര്‍ഗി
ഫോര്‍ട്ട്‌ ഹൈസ്‌കൂളിനു സമീപം
ഫോര്‍ട്ട്‌ പി.ഒ. തിരുവനന്തപുരം 695023
ഫോണ്‌ :91-471-2478806, 2473349, 9847099941
ഇമെയ്‌ല്‍ : info@margitheatre.org

 
 
 
   
     
All rights reserved © margitheatre 2007.   Designed & Created by Invis Multimedia